R A Y L A Y

 

Tomoka Kisalagi : vocal, lyrics

Eisuke Kato : pianoforte

Asuka Otomo : composition

 

YOUTUBE